Українська Написать письмо Добавить в ИЗБРАННОЕ Сделать страницу стартовой
Головна
Інформація
Членство
Наші публікації
Контакти
 
 
 
 
 

ГОЛОВНА

· Про Асоціацію
· Статут
· Положення про символіку
· Рада

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

СТАТТЯ 4. УЧАСТЬ В АСОЦІАЦІЇ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА АСОЦІАЦІЇ

     4.1. Засновниками Асоціації є юридичні особи, які підписали Установчу Угоду “Асоціації підприємств власників відомчого транспорту “Укрвідтранс” при створенні Асоціації.
     При створенні Асоціації для забезпечення умов її функціонування, підготовки робочих місць, приміщення, реєстрації Асоціації засновниками на момент державної реєстрації був утворений за рахунок їх вступних внесків повністю.
     Повноваження засновників Асоціації закінчуються після прийняття рішення про державну реєстрацію Асоціації. При цьому з моменту державної реєстрації Асоціації її засновники набули членства в Асоціації і отримали статус дійсних учасників Асоціації з правом вирішального голосу.
     Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових учасників.
     4.2. Учасником Асоціації може бути будь-який суб'єкт господарювання, юридична особа, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, має відповідні ліцензії (необхідність отримання ліцензій регулюється діючим законодавством України) та згодна виконувати обов'язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації.
     Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.
     Правила та порядок вступу до Асоціації, форми заяви про вступ, переведення у дійсні учасники і вихід з неї встановлюються Загальними зборами Асоціації, цим Статутом та умовами діючого законодавства України.
     4.3. Учасники Асоціації приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників у порядку, що встановлений цим Статутом.
     4.4. Участь в Асоціації не тягне за собою змін підпорядкованості чи власності, її учасники зберігають свою господарчу самостійність та юридичний статус згідно своїм установчим документам.
     4.5. Вступ нового учасника Асоціації:
     ? не посилює узгодженості дій на ринку учасників Асоціації;
     ? не призводить до погіршення умов конкуренції між учасниками Асоціації та іншими підприємствами;
     ? не обмежує конкуренції між учасниками Асоціації та іншими підприємствами.
     4.6. В Асоціації встановлюється дві категорії членства: дійсні з правом вирішального голосу (дійсні учасники) та асоційовані з правом дорадчого голосу (асоційовані учасники).
     4.7. Прийом до учасників з правом дорадчого голосу та переведення до категорії дійсного учасника здійснюється на підставі поданої Президенту Асоціації заяви.
     Рішення про прийом до учасників Асоціації або про відмову приймається Загальними зборами у місячний термін з дати подачі заяви.
     Дійсними учасниками Асоціації з правом вирішального голосу можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності, які мають термін перебування в якості асоційованого учасника Асоціації не менше року.
     Асоційовані учасники Асоціації можуть звернутися до Загальних зборів із заявою про розгляд питання дійсного членства в Асоціації достроково.
     У виключних випадках за рішенням Загальних зборів до складу дійсних учасників Асоціації можуть прийматися суб'єкти підприємницької діяльності без умови їх асоційованої участі в Асоціації.
     4.8. Прийнятий учасник Асоціації набуває всіх прав та обов’язків, встановлених Статутом для учасника, лише після внесення в повному обсязі вступного внеску.
     Президент Асоціації інформує усіх учасників Асоціації про прийняття нових учасників.
     4.9. Заява про прийом, виключення та призупинення членства в Асоціації розглядається Загальними зборами учасників Асоціації, що приймає відповідне рішення.
     4.10. Членство в Асоціації припиняється лише у зв'язку з виключенням учасника Асоціації або при виході учасника з Асоціації.
     Учасник Асоціації має право за своїм розсудом вийти з Асоціації. Заява учасника про вихід подається Президенту Асоціації і затверджується найближчими Загальними зборами учасників Асоціації. При виході учасника із Асоціації усі внески, зроблені учасником, не повертаються.
     4.11. Учасника Асоціації може бути виключено з Асоціації за поданням Президента Асоціації або щонайменше третини учасників за умови, якщо:
     4.11.1. учасник Асоціації припиняє діяльність;
     4.11.2. компетентний орган відзиває (анулює) видану учаснику відповідну ліцензію;
     4.11.3. учасник не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими документами Асоціації.
     У випадку виключення учасника з Асоціації наступають наслідки, передбачені для виходу учасника. У випадку виключення учасника із Асоціації усі внески, зроблені учасником, не повертаються.
     Членство будь-якого учасника Асоціації може бути призупинене на термін не більше одного року, згідно заяви цього учасника за умови:
     - гарантованого ним у письмовому вигляді повернення боргу набутого за період участі підприємства в Асоціації, у визначений термін;
     - одноразової сплати за відновлення членства у розмірі вступного внеску.
     4.12. Рішення про виключення учасника Асоціації у випадках, передбачених пунктом 4.11 цього Статуту, приймається Загальними зборами учасників більшістю в дві третини голосів загальної кількості учасників Асоціації.
     4.13. Після виходу або виключення з числа учасників Асоціації колишній учасник не має права вказувати на свою належність до Асоціації.
     4.14. Учасники Асоціації зобов`язані:
     4.14.1. дотримуватись установчих та внутрішніх документів Асоціації, виконувати рішення Загальних зборів учасників;
     4.14.2. активно сприяти виконанню статутних завдань Асоціації;
     4.14.3. виконувати рішення керівних органів Асоціації, якщо ці рішення не протирічать інтересам підприємства-учасника Асоціації та/або не виходять за межі внутрішніх правил, розпорядку, звичаїв та/або Статуту підприємства-учасника Асоціації;
     4.14.4. своєю діяльністю не завдавати збитків Асоціації, надавати Асоціації інформацію, що є необхідною для вирішення окремих статутних питань, якщо ця інформація не є предметом комерційної таємниці та її надання не протирічить внутрішнім правилам, розпорядку, звичаям та/або Статуту підприємства-учасника Асоціації;
     4.14.5. своєчасно вносити вступні, поточні (членські) і цільові внески;
     4.14.6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації та отриману в результаті участі в Асоціації;
     4.14.7. надавати керівним та виконавчим органам Асоціації допомогу у виконанні їх повноважень.
     4.15. Дійсні учасники Асоціації мають право:
     4.15.1. обирати та бути обраними у керівні органи Асоціації;
     4.15.2. брати участь в обговоренні питань діяльності Асоціації на Загальних зборах та прийнятті рішення з правом вирішального голосу;
     4.15.3. за погодженням з Головою Ради приймати участь у засіданнях Ради або інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;
     4.15.4. виносити на розгляд Загальних зборів Асоціації пропозиції з усіх питань діяльності Асоціації;
     4.15.5. виносити на розгляд Загальних зборів Асоціації пропозиції про обрання або відклик окремих учасників керівних органів Асоціації;
     4.15.6. мати доступ до будь-якої інформації, що стосується діяльності Асоціації;
     4.15.7. використовувати логотип Асоціації згідно з Положенням про логотип Асоціації, затвердженого Загальними зборами учасників Асоціації;
     4.15.8. вийти в установленому порядку з Асоціації.
     4.16. Асоційовані учасники Асоціації мають право:
     4.16.1. брати участь в обговоренні питань діяльності Асоціації на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
     4.16.2. за погодженням з Головою Рада приймати участь у засіданнях Ради або інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;
     4.16.3. користуватися інформацією, що надана Асоціацією;
     4.16.4. використовувати логотип Асоціації згідно з Положенням про логотип Асоціації.
     4.17. Учасники Асоціації зобов’язані вносити наступні майнові внески:
     - вступні внески;
     - періодичні (членські) внески.
     Розміри та порядок внесення учасниками Асоціації майнових внесків визначаються відповідно до Положення про вступні та періодичні (членські) внески, затвердженого Загальними зборами учасників Асоціації.
     4.18. Всі види внесків учасників Асоціації належать Асоціації на правах власності.
     4.19. Внески здійснюються учасниками Асоціації, як правило, коштами на банківський рахунок Асоціації.
     4.20. Внесення новими учасниками Асоціації вступних внесків не впливає на розмір фонду і не тягне за собою змін в Статуті Асоціації.
     4.21. Відносини між Асоціацією та її дійсними та асоційованими учасниками, їх взаємні права та обов'язки регулюються згідно положень цього Статуту та умов діючого законодавства України.
     Заяви та скарги учасників Асоціації, щодо дій Президента вирішуються виключно Загальними зборами Асоціації.

<< назад   далі >>

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Головна | Членство | Інформація | Нормативні акти | Наші публікації | Контакти