Українська Написать письмо Добавить в ИЗБРАННОЕ Сделать страницу стартовой
Головна
Інформація
Членство
Наші публікації
Контакти
 
 
 
 
 

ГОЛОВНА

· Про Асоціацію
· Статут
· Положення про символіку
· Рада

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

СТАТТЯ 5. ЗБОРИ УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ

     5.1. Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори учасників Асоціації.
     5.2. Загальні збори учасників Асоціації проводяться не рідше одного разу на рік. Президент Асоціації здійснює скликання та проведення чергових загальних зборів, в тому числі визначає дату і місце їх проведення, визначає попередній порядок денний зборів, організує підготовку необхідних матеріалів і проводить відповідні організаційні заходи.
     5.3. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Президентом Асоціації, а також за вимогою не менш ніж 20 відсотків дійсних учасників Асоціації з правом вирішального голосу. У цьому випадку, дату і попередній порядок денний визначають особи, що ініціювали проведення позачергових Загальних зборів. Організацію проведення позачергових Загальних зборів здійснює Президент Асоціації, а в разі його відмови або бездіяльності – особи, які ініціювали скликання зборів.
     5.4. Учасники Асоціації мають право вносити до Президента Асоціації пропозиції про доповнення порядку денного додатковими питаннями. Рішення про включення таких питань до порядку денного приймає Президент Асоціації. Пропозиції не менш 20% дійсних учасників Асоціації з правом вирішального голосу вносяться до порядку денного Загальних зборів обов`язково. Про зміни та доповнення до порядку денного зборів всі учасники мають бути повідомлені в порядку, передбаченому для повідомлення про скликання зборів і не пізніше ніж за три календарних дня до дати проведення Загальних зборів. Питання, не включені до порядку денного, можуть розглядатися зборами за умови, якщо рішення про це буде прийняте більшістю в 2/3 дійсних учасників Асоціації з правом вирішального голосу, які беруть участь в зборах.
     5.5. До компетенції загальних зборів учасників Асоціації відноситься вирішення наступних питань:
     5.5.1. Затвердження статуту Асоціації та внесення змін і доповнень до нього;
     5.5.2. Прийняття до учасників Асоціації, затвердження заяв про вихід учасників з Асоціації, виключення з числа учасників Асоціації;
     5.5.3. Визначення пріоритетних напрямків діяльності Асоціації, затвердження плану роботи Асоціації на календарний рік;
     5.5.4. Обрання та відкликання Президента (Голови Ради) Асоціації, членів Ради Асоціації, Голову та членів ревізійної комісії Асоціації;
     5.5.5. Заслуховування звітів Ради Асоціації, Президента, Ревізійної комісії та прийняття відповідних рішень по ним;
     5.5.6. Створення та припинення діяльності філій та представництв Асоціації;
     5.5.7. Затвердження річного звіту і річного бухгалтерського балансу;
     5.5.8. Затвердження внутрішніх документів Асоціації (Положення про вступні, періодичні (членські), цільові та інші внески, Положення про символіку, тощо);
     5.5.9. Прийняття рішення про створення фондів Асоціації, порядок їх формування і використання;
     5.5.10. Вирішення питання про реорганізацію і ліквідацію Асоціації;
     5.5.11. Розпорядження майном Асоціації.
     5.6. Загальні збори можуть вирішувати також будь-які інші питання, пов’язані з діяльністю Асоціації.
     Загальні збори можуть передавати окремі питання, що віднесені цим Статутом до їх компетенції, для вирішення Раді Асоціації.
     5.7. Кожен з дійсних учасників Асоціації має на Загальних зборах один голос. Асоційовані учасники мають на Загальних зборах лише дорадчі голоси з процедурних питань порядку денного. Учасники Асоціації, що мають заборгованість з внесків до Асоціації, не мають права голосу на зборах.
     5.8. Рішення по питанням порядку денного зборів приймається більшістю голосів повних учасників Асоціації, присутніх на зборах, за виключенням наступних рішень:
     - рішення з питань прийняття до учасників Асоціації, виключення з учасників Асоціації;
     - обрання та відкликання членів ревізійної комісії Асоціації;
     - рішення з питань внесення змін до установчих документів;
     - рішення про реорганізацію і ліквідацію Асоціації.
     Рішення з цих питань приймаються більшістю в дві третини загальної кількості дійсних учасників Асоціації.
     5.9. Учасники Асоціації повідомляються про проведення Загальних зборів особисто письмово рекомендованим листом або кур’єром. Інформація про проведення зборів повинна містить: дату, час і місце проведення зборів, порядок денний зборів, термін реєстрації учасників на зборах.
     5.10. Повідомлення про збори повинне бути направлене учасникам Асоціації не пізніш ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення зборів. До початку Загальних зборів учасникам Асоціації за їх бажанням повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.
     5.11. Збори Учасників Асоціації визнаються спроможними приймати рішення за умови присутності на них більш ніж 60% дійсних учасників Асоціації, які мають право вирішального голосу. У випадку відсутності кворуму на зборах можуть скликатися повторні збори з тим самим порядком денним та в порядку, визначеному цим Статутом. Повторні збори вважаються правомочними за умови присутності на них більш ніж 50 % дійсних учасників Асоціації, що мають право вирішального голосу.
     У разі відсутності на повторних зборах кворуму, дійсні учасники Асоціації, які повторно не з?явилися на загальні збори виключаються з числа дійсних учасників і Президент Асоціації скликає нові Загальні збори, кворум на яких визначається без урахування виключених учасників.
     5.12. Учасники Асоціації вправі передати свої повноваження в Загальних зборах представникам іншого учасника Асоціації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

<< назад   далі >>

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Головна | Членство | Інформація | Нормативні акти | Наші публікації | Контакти